×

قوانین ارائه خدمات مشتریان:

✅ 1 ماه گارانتی خدمات و پشتیبانی

✅ اصلاحات تا سه مرتبه انجام می شود.

✅ پرداخت 50 درصد هزینه ابتدا و 50 درصد در زمان تحویل پروژه

✅ اصلاحات منجر به تغییر روش پژوهش یا ساختار پژوهش مشمول هزینه جداست

✅ تحویل محتوای پژوهش بصورت چند مرحله ای امکان پذیر است

قوانین همکاری با اساتید و پژوهشگران:

قوانین همکاری با مترجمان
1- تسویه حساب پس از تحویل کار به مشتری و تایید آن توسط وی می باشد.
2- در صورت تشخیص ایراد توسط مشتری کار به مترجم برگشت داده می شود و مترجم موظف به رفع ایردات احتمالی می باشد.
3- در صورت برگشت مجدد کار توسط مشتری، ناظر ویژه ترجمه را بررسی و در صورتی که حق با مترجم باشد، کار به مشتری برگشت داده می شود اما در صورت تایید ناظر ویژه مبنی بر ایرادات گرفته شده از سوی مشتری، وجه به طور کامل به مشتری عودت داده میشود و هزینه ای بابت ترجمه ناقص مترجم به وی پرداخت نمی گردد.
4- مدت زمان ترجمه هر کار در همان ابتدا اعلام میگردد و مترجم اختیار کامل در پذیرش یا رد آن دارد اما در صورت پذیرش موظف به تحویل متن ترجمه در حداکثر زمان اعلام شده می باشد.
5- در صورت تحویل کار در کمتر از 24 ساعت از زمان اعلام شده 10 درصد پاداش لحاظ میگردد و در صورت تحویل کار در بعد از زمان مشخص شده 10 درصد کسری تعلق میگیرد و در صورت تکرار این فرآیند نیز تکرار می گردد.
6- در صورت عدم تحویل کار از سوی مترجم در مدت زمان مشخص توافق شده، کارفرما در پذیرش یا رد آن کاملا مختار خواهد بود.
7- مبلغ تسویه مترجم پس از رسیدن به حدنصاب 2.000.000 ریال (دو میلیون ریال) پرداخت خواهد شد اما در صورت نیاز مبرم مترجم به مبالغ کمتر امکان تسویه قبل از سررسید وجود دارد.