×

نگارش پروپوزال

مراحل نگارش پروپوزال:

1-آماده سازی

2-صفحه عنوان

3-معرفی موضوع تحقیق

4-ارزیابی سوابق پژوهشهای مشابه

5-نتایج تحقیقات مقدماتی

6-برنامه و اهداف تحقیق

7-روش تحقیق

8-برنامه زمانبندی

9-نمایه

موسسه آموزشی و پژوهشی میهن پژوه با اساتید و پژوهشگران موفق در کلیه رشته ها، مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شما را همراهی میکند.

با قیمت مناسب و در مدت زمان درخواستی شما.