×
عقد قرارداد طرح تحقیقاتی پایان نامه

عقد قرارداد طرح تحقیقاتی نمونه قرارداد اجرای پروژه و طرح پژوهشی دانشگاهی و سازمانی مبنا و مرجع این قرارداد، «آیین‌نامه طرح های پژوهشی مستقل دانشگاه ………………. » است که به‌منظور  اجرای طرح‌های پژوهشی مصوب، معتبر خواهد بود. ماده ۱- طرفین قرارداد این قرارداد بین دانشگاه/مؤسسه/مرکز …………… با نمایندگی آقای دکتر ………. ، معاون پژوهش و […]

عقد قرارداد

نمونه قرارداد اجرای طرح و پروژه پژوهشی دانشگاهی و سازمانی مبنا و مرجع اين قرارداد، “آیين‌نامه طرح های پژوهشی مستقل دانشگاه …..” است كه به منظور  اجراي طرح ‌هاي پژوهشی مصوب، معتبر خواهد بود. ماده ۱- طرفین قرارداد این قرارداد بین دانشگاه/موسسه/مرکز …… با نمایندگی آقای دکتر …… ، معاون پژوهش و فناوری به نشاني: […]